integracja

klasy integracyjne w naszej szkole

Na początek trochę historii.

Klasy integracyjne  istnieją w naszej szkole od roku 2005 (dawniej Gimnazjum nr 3). Ideą integracji jest włączenie uczniów niepełnosprawnych do społeczności szkolnej, a także umożliwienie tym dzieciom kontynuacji nauki w II etapie kształcenia. Już sporo roczników uczniów z niepełnosprawnością kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Bardzo nas to cieszy, że nasi uczniowie mogą zdobyć zawód, który w przyszłości pozwoli im podjąć pracę.

Co to jest integracja?

Ponieważ ludzie oddzielili niepełnosprawnych od sprawnych, włączenie ich w życie społeczne nazwano integracją, czyli jak podają słowniki, zespoleniem się, scaleniem, tworzeniem całości z części. Choć przecież nazywanie tego wcale nie jest konieczne, bo osoby niepełnosprawne są członkami społeczeństwa. Wszyscy mamy takie same prawa (choćby prawo do nauki w wybranej przez siebie szkole) i obowiązki (chcąc zdać do następnej klasy trzeba mieć pozytywne oceny).

Znany propagator i zwolennik integracji prof. Aleksander Hulek  uważał, że integracja „wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa i w którym stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju”.

Zatem Integracja to proces włączania osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia osobistego  i społecznego, a w konsekwencji uzyskanie praw i możliwości takich jak całe społeczeństwo. Integracja w edukacji rozumiana jest jako wielokierunkowe działanie mające na celu włączanie dzieci niepełnosprawnych do środowiska szkolnego, tam gdzie uczą się ich pełnosprawni rówieśnicy. Integracyjny system kształcenia polega na uwzględnianiu specyficznych potrzeb edukacyjnych i społecznych uczniów niepełnosprawnych, na stwarzaniu odpowiednich warunków poprzez system usług wspierających, które pozwalają na zaspokajanie tych potrzeb.

Na czym polega integracja w szkole?

Integracja w szkole polega na wspólnym uczeniu się uczniów o różnej sprawności, na ich wspólnym spędzaniu przerw, wspólnej zabawie, rozmowach, organizowaniu i uczestnictwie w imprezach, sprzeczkach i godzeniu się, odnoszeniu sukcesów i radzeniu sobie z porażkami, wspólnym niezadowoleniu i wspólnej radości, na uczestnictwie w życiu szkoły.

 Co to jest kształcenie integracyjne?

Kształcenie integracyjne jest formą organizacyjną wspólnej edukacji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, na wszystkich etapach edukacyjnych. Oddziały integracyjne są mniej liczne i liczą od 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.

W oddziale integracyjnym zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, który wspomaga zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą. Dzięki tym warunkom uczniowie pełnosprawni mają możliwość zaspokojenia swoich indywidualnych potrzeb edukacyjnych, a uczniom niepełnosprawnym dodatkowo zapewnia się:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego; - odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; - realizację programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości  wychowawczej; - zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne stosownie do potrzeb; - integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 Jak wygląda organizacja pracy w klasach integracyjnych?

W klasach integracyjnych liczących od 15 do 20 uczniów jest od 3 do 5 dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.  Pracuje w nich dwóch nauczycieli. Jest zawsze nauczyciel przedmiotu  i pedagog wspierający.

Pedagog wspierający jest odpowiedzialny za dostosowanie treści i metod nauczania do możliwości i potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Pomaga także pozostałym uczniom w klasie, jeśli tego potrzebują. Wspiera nauczycieli przedmiotów swoją wiedzą na temat niepełnosprawności i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Rolą pedagoga wspierającego jest także wspieranie procesu integracji, tak by osoby sprawne wiedziały jak postępować w kontakcie z osobą niepełnosprawną, a niepełnosprawni uczniowie potrafili funkcjonować wśród rówieśników.

Klasy  realizują wspólną podstawę programową Uczniowie pracują w oparciu o programy dla szkół masowych. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych program jest modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy. Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są inne, o różnym stopniu trudności, doskonalące słabiej opanowane umiejętności i wiadomości, przeznacza się na ich wykonanie więcej czasu. Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, w których uczniowie zdrowi i niepełnosprawni podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu, ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości.

 Co daje nam wszystkim integracja w szkole?

Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni z sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.

Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.

Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi  ludźmi.

Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

Zalety integracji

a) mała liczba uczniów w klasie (15-20 os.)

b) lekcje prowadzone przez dwóch nauczycieli (nauczyciel przedmiotu i pedagog specjalny/nauczyciel wspomagający)

c) diagnozowanie potrzeb każdego ucznia opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych

d) modyfikowanie programu nauczania do możliwości każdego ucznia

e) innowacyjne metody realizowania zadań dydaktyczno- wychowawczych

f) dostęp do zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, wyrównawczych

g) integracja uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych w naturalnym środowisku rówieśniczym

h) nauka nawiązywania prawidłowych kontaktów i relacji z rówieśnikami

i) nauka niesienia pomocy innym, wspieranie kolegów z niepełnosprawnościami

j) wykształcenie u wszystkich uczniów postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, otwartości na innych

k) przygotowanie do przyszłego, samodzielnego włączania się w życie społeczne

l) wyrabianie nawyku samodzielnego dążenia do rozwijania swoich umiejętności i zdolności.

ł) wykształcenie u wszystkich uczniów postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, otwartości na innych

m) przygotowanie do przyszłego, samodzielnego włączania się w życie społeczne

n) wyrabianie nawyku samodzielnego dążenia do rozwijania swoich umiejętności i zdolności.

Rekrutacja do klas pierwszych

Szkoła prowadzi zapisy do klas pierwszych integracyjnych na każdy rok szkolny. Rekrutacja odbywa się w tym samym czasie co do pozostałych klas pierwszych. Rodzice mogą zapisać dziecko w sekretariacie szkoły. Planujemy otwarcie jednego lub dwóch oddziałów pierwszej klasy integracyjnej. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (winda, podjazd). 

Oferujemy:

- zajęcia edukacyjne w godzinach przedpołudniowych

- bezpłatne dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i uzdolnienia, zajęcia sportowe

- opiekę pedagogiczno -  psychologiczną i logopedyczną  i rewalidacyjną na terenie szkoły

- dysponujemy jasnymi, dobrze wyposażonymi salami edukacyjnymi

- na terenie szkoły znajdują się nowoczesne boiska szkolne – ORLIK, oraz teren na którym swobodnie mogą poruszać się uczniowie niepełnosprawni, w tym na wózkach

- uczniowie niepełnosprawni podczas przerw mogą skorzystać z pomocy nauczyciela

- zapewniamy opiekę uczniom niepełnosprawnym (dowożonym busem) w godzinach od 730 do 1530

- możliwość korzystania ze smacznych obiadów w szkolnej stołówce, w godzinach od 1230 do 1400

- sklepik oferuje zdrową żywnością (kanapki, owoce, napoje)

- zapewniamy wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną

- w ramach godzin wychowania fizycznego zajęcia na basenie

- wyjazdy klas integracyjnych na wycieczki i zielone szkoły

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym oddziałem integracyjnym jest klasa 4b i 3b