Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o odbieranie świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-12:00 do dnia 10 lipca.
Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY:

– Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej.
– Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój osobisty w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym.
– Chcemy, aby uczniowie rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
– Kształtujemy wśród uczniów postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, aby umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców.
– Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.
– Uczymy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz umiejętności życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych
– Oferta dydaktyczna i wychowawcza dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów, którzy znajdują warunki do wszechstronnego rozwoju. Szkoła rozwija zainteresowania
i skutecznie zapobiega współczesnym zagrożeniom.

WIZJA SZKOŁY:

– Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
– Program wychowawczo – profilaktyczny ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój.
– Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie.
– Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, Umiejętności, i pasje.
– Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „Małej Ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji.
– Szczególnie zadbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów tak, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna