Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY:
 • Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej.
 • Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój osobisty w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym.
 • Chcemy, aby uczniowie rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Kształtujemy wśród uczniów postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, aby umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.
 • Uczymy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz umiejętności życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Oferta dydaktyczna i wychowawcza dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów, którzy znajdują warunki do wszechstronnego rozwoju. Szkoła rozwija zainteresowania i skutecznie zapobiega współczesnym zagrożeniom.
WIZJA SZKOŁY:
 • Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
 • Program wychowawczo - profilaktyczny ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój.
 • Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie.
 • Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, umiejętności, i pasje.
 • Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „Małej Ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji.
 • Szczególnie zadbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów tak, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.