Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY: - Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. - Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój osobisty w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym. - Chcemy, aby uczniowie rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. - Kształtujemy wśród uczniów postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, aby umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców. - Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców. - Uczymy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz umiejętności życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych - Oferta dydaktyczna i wychowawcza dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów, którzy znajdują warunki do wszechstronnego rozwoju. Szkoła rozwija zainteresowania i skutecznie zapobiega współczesnym zagrożeniom. WIZJA SZKOŁY: - Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. - Program wychowawczo - profilaktyczny ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. - Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. - Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, Umiejętności, i pasje. - Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „Małej Ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. - Szczególnie zadbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów tak, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna