Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

Poradnik kandydata

Zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586) O przyjęciu kandydatów decyduje suma uzyskanych punktów za:  - egzamin zewnętrzny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów wyznaczonych przez szkołę, w zależności od wybranej klasy,  - inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Zasady punktacji: I. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200pkt., w tym:  100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku egzaminu gimnazjalnego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.  100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów, zgodnie z tabelą nr 1 (maksymalnie 72 pkt.) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 pkt.). II. Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:  celujący - 18 pkt.  bardzo dobry - 17 pkt.  dobry – 14 pkt.  dostateczny - 8 pkt.  dopuszczający - 2 pkt. III. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  międzynarodowym – 4 punkty  krajowym – 3 punkty  wojewódzkim – 2 punkty  powiatowym – 1 punkt W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna