Poradnik kandydata

Zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586) O przyjęciu kandydatów decyduje suma uzyskanych punktów za:
 • egzamin zewnętrzny przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole,
 • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów wyznaczonych przez szkołę, w zależności od wybranej klasy,
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Zasady punktacji: I. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200pkt., w tym:
 • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku egzaminu gimnazjalnego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.
 • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów, zgodnie z tabelą nr 1 (maksymalnie 72 pkt.) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 pkt.).
II. Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych przedmiotów:
 • celujący - 18 pkt.
 • bardzo dobry - 17 pkt.
 • dobry – 14 pkt.
 • dostateczny - 8 pkt.
 • dopuszczający - 2 pkt.
III. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
 •  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  międzynarodowym – 4 punkty  krajowym – 3 punkty  wojewódzkim – 2 punkty  powiatowym – 1 punkt W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Poczta szkolna

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP