WOŚP – Zapraszamy wszystkich do nas już 10 stycznia! (ul. Kamienna)

14:00- 16:00 kawiarenka „Pod serduszkiem"
14:00 rozpoczęcie koncertu. W programie:
14:00 Oskar Terpiłowski (saksofon), 14:10 Jan Nowak (saksofon), 14: 20 Łucja Radomińska (kontrabas), 14:40 Kornelia Więciarz, 15:00 Aleksandra Krauze
16:00 Mecz piłki siatkowej Samorząd Miasta - Samorząd Powiatu

Procedura rekrutacji


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych KLIKNIJ/PRZECZYTAJ

REKRUTACJA 2019/2020 – informacje – KLIKNIJ

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym – ZARZĄDZENIE POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATYProcedura rekrutacji w roku szkolnym 20218/2019 w Szkole Podstawowej nr 5 dla klas ósmych i gimnazjalnych będzie przebiegała następująco:


Uczniowie wypełniają podanie w formie elektronicznej na stronie www.nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolaponadgimnazjalna (DLA GIMNAZJUM). www.nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolaponadpodstawowa (DLA KLAS ÓSMYCH) następnie drukują wniosek (jeżeli uczeń nie może w domu, drukuje w czytelni) – rodzic i uczeń podpisują, uczeń przynosi do wychowawcy do dnia 27.05.2019.

Komplet dokumentów będzie zawierał:
– Wniosek o przyjęcie do szkoły (2 strony)- podpisany przez rodzica i ucznia
– Kwestionariusz deklaracji Języków obcych- podpisany przez rodzica i ucznia (druk można odebrać u pedagoga, wychowawcy)

Zaświadczenia w przypadku uczniów którzy we wniosku w kryterium uzupełniającym wpisali TAK
1. Wielodzietności (tzn. od trojga dzieci niepełnoletnich) – należy wypełnić oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (druk uczeń możne odebrać u pedagoga).

2. Samotnego wychowania – należy wypełnić oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (druk można odebrać u pedagoga) w przypadku rozwodu, separacji, śmierci jednego z rodziców należy dołączyć – wyroku sądu o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia – czyli z adnotacją – „Za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis rodzica.

3. Niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności rodzica kandydata, rodzeństwa kandydata – należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia – czyli z adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis rodzica.

4. Rodziny zastępczej – należy dostarczyć dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia – czyli z adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis rodzica.

– zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim – oryginał bądź odpis poświadczony urzędowo lub kopia poświadczona za zgodność przez szkołę podstawową lub rodzica ucznia,
– opinię PPP w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową rodzica ucznia,
• W przypadku uczniów, którzy wybierają liceum sportowe – należy dostarczyć- klasy gimnazjalne – opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, pisemną zgodę rodzica (druki do pobrania u pedagoga lub na stronie 2LO). Klasy ósme szkoły podstawowej – zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego, pisemną zgodę rodzica (druki do pobrania u pedagoga lub na stronie 2LO).
• W przypadku uczniów, którzy wybierają w Branżowej Szkole I Stopnia – KLASĘ WIELOZAWODOWĄ muszą dostarczyć:
– umowę o pracę (z datą od 1.09.2019) od rzemieślnika u którego będą odbywać praktyczną naukę zawodu. – zaświadczenie z Cechu Rzemiosł Różnych
Na podaniu uczeń wpisuje szkoły według swoich preferencji – może umieścić 3 szkoły i dowolną liczbę klas/oddziałów w zakresie tych 3 szkół.
WAŻNE
 W przypadku osoby, która składa dokumenty również do szkoły poza powiat Kwidzyna w podaniu nie wpisuje tej szkoły i CAŁĄ REKRUTACJĄ do szkoły poza powiatem zajmuje się INDYWIDUALNIE – w takim przypadku uczeń powinien dostarczyć do wychowawcy pisemną informację podpisaną przez rodzica do jakiej szkoły składa dokumenty – podając nazwę szkoły i miejscowość.
 W przypadku ucznia, który składa dokumenty TYLKO do szkoły poza powiat Kwidzyna nie uczestniczy w rekrutacji na terenie powiatu kwidzyńskiego i CAŁĄ REKRUTACJĄ do szkoły poza powiatem zajmuje się INDYWIDUALNIE – w takim przypadku uczeń powinien dostarczyć do wychowawcy pisemną informację podpisaną przez rodzica do jakiej szkoły składa dokumenty – podając nazwę szkoły i miejscowość.
 W przypadku ucznia, który składa dokumenty TYLKO do Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego „SPARTAKUS” w Kwidzynie i nie uczestniczy w rekrutacji na terenie powiatu kwidzyńskiego To CAŁĄ REKRUTACJĄ do szkoły zajmuje się INDYWIDUALNIE – w takim przypadku uczeń powinien dostarczyć do wychowawcy pisemną informację podpisaną przez rodzica do jakiej szkoły składa dokumenty – podając nazwę szkoły i miejscowość.
Szkoła Podstawowa nr 5 zajmuje się tylko rekrutacją do szkół z powiatu kwidzyńskiego.
Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie www.nabor.pcss.pl/kwidzyn
Dokumenty ucznia zostaną złożone do szkoły z pierwszego wyboru.

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna