Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.nbip.pl/sp5kwidzyn/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do nbip.pl/sp5kwidzyn/ Data publikacji strony internetowej: 2005-03-09. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-29.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 4. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 5. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 6. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 7. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 8. Strona zawiera informacje dla osób głuchych i słabosłyszących w języku migowym.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bogdana Cyborowska-Moch, adres poczty elektronicznej bmoch@sp6.kwidzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 279 39 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie mieści się w dwóch budynkach; przy ul. Hallera 4 mieszczą się oddziały przedszkolne i klas I-III, a przy ul Kamiennej 18 mieszczą się odziały klas IV-VIII.
Budynek przy ul. Hallera 4
jest wolnostojący w kształcie litery C, czterokondygnacyjny (3 kondygnacje naziemne i 1 podziemna). Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejścia główne znajdują się od ul. Hallera przy prawym skrzydle i w lewym skrzydle budynku. Z wejścia w lewym skrzydle korzystają uczniowie klas „0” i przedszkolaki. Z wejścia przy prawym skrzydle korzystają pracownicy i uczniowie klas 1-3. Dwa pozostałe wejścia to jedno od strony boisk i drugie od szczytu lewego skrzydła budynku. Z wejścia od szczytu lewego skrzydła budynku korzystają pracownicy kuchni i jej klienci. Od strony boisk mogą wejść wszyscy uczniowie i pracownicy.
Budynek przy ul. Kamiennej 18
jest wolnostojący, murowany, dwupiętrowy i czterokondygnacyjny. Składa się z 3 kondygnacji naziemnych oraz 1 podziemnej. Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Kamiennej po przejściu przez dziedziniec Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się dyżurka, w której dostępu do szkoły nadzorują wyznaczeni pracownicy szkoły. Na parterze budynku znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, pedagoga, sale lekcyjne, stołówka z kuchnią i biblioteka szkolna z czytelnią oraz toalety. Od strony południowej budynek jest połączony z salą gimnastyczną. Dodatkowe wejścia z parkingu również od ul. Kamiennej. To wejście umożliwia także przejście z parteru, korytarzem wewnętrznym na salę gimnastyczną. Na 1 piętrze znajdują się sale lekcyjne, gabinet psychologa, serwerownia i toalety. Na 2 piętrze znajdują się sale lekcyjne, gabinet wicedyrektora i toalety W części piwnicznej mieszczą się pomieszczenia gospodarcze kuchni, stołówki i konserwatorów.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych, w tym wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ul Hallera
Przed budynkiem znajduje się zatoczka dla pojazdów z miejscami parkingowymi. Do budynku zapewniony jest bezkolizyjny dojazd od ulicy Hallera. Prowadzi on na przyszkolny parking, na którym wyznaczone jest miejsce dla pojazdu przywożącego osoby niepełnosprawne.
Budynek przy ul Kamiennej 18
Do budynku zapewniony jest bezkolizyjny dojazd. Prowadzi on na parking przy budynku. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla pojazdów przywożących osoby niepełnosprawne. Szerokość dojazdu umożliwia poruszanie się pojazdów osobowych transportujących wózki osób niepełnosprawnych wraz z osobą niepełnosprawną lub pojazdów osób niepełnosprawnych. Drogi z parkingu do wejść na teren budynku są przystosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi.
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli
Budynek przy ul Hallera 4
W budynku są 4 drzwi wejściowe, które nie posiadają pochylni ułatwiających poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Wejścia główne są dla gości są odizolowane, posiadają wideo-domofony. Komunikacja pionowa osób z niepełnosprawnością ruchową może odbywać się z pomocą osób trzecich poprzez pomoc w poruszaniu się lub zniesienie i wyniesienie wózka inwalidzkiego z osobą niepełnosprawną, pomiędzy kondygnacjami lub na zewnątrz budynku. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych
Budynek przy ul Kamiennej 18
W budynku jest 6 drzwi wejściowych, rozmieszczonych z każdej strony budynku tak, aby w sytuacji zagrożenia zapewnić ewakuację osób. Wejście główne i od strony parkingu są otwarte na stałe i mogą z nich korzystać pracownicy i osoby niepełnosprawne. Oba te wejścia posiadają pochylnię i są dostosowane do poruszania się osób na wózku inwalidzkim. Pozostałe 4 wejścia służą do ewakuacji osób. Wszystkie są zadaszone. Korytarze, schody, balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku znajduje się dźwig osobowy (winda) umożliwiający osobom niepełnosprawnym przedostanie się na z parteru na piętra. Jedno pomieszczenie sanitarno-higieniczne na 1 piętrze jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie Szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ograniczeniach.
Do obu budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Pies asystujący jako przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej lub asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, ma prawo wstępu na teren i obiekty szkoły po spełnieniu przez jego opiekuna wymagań prawnych. Konieczne jest w chwili wejścia i przebywania:
 1. Wyposażenie psa asystującego w uprząż i odpowiednie jego oznakowanie, a ze względów bezpieczeństwa powinien mieć założony kaganiec.
 2. Posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz aktualne zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne (książeczka zdrowia psa) o wykonaniu wymaganych szczepień.
 3. Na żądanie Dyrektora Szkoły, należy okazać dokumenty: certyfikat oraz książeczkę zdrowia psa. Ich brak lub nieokazanie, może skutkować odmową wejścia na teren i do obiektów szkoły.
 4. Wejście osoby do obiektów Szkoły jest dopuszczone tylko wejściem głównym. Decyzję o tym czy pies może towarzyszyć osobie z niepełnosprawnością podczas pobytu w szkole, oraz o tym czy pies będzie w kagańcu, czy pozostawiony, uwiązany przed wejściem, podejmie każdorazowo Dyrektor Szkoły.
 5. Zgodnie z art. 20a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji, możliwość korzystania z uprawnień nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Odpowiedzialność ta jest pełna i nie zależy od tego, czy dany czyn był zawiniony, czy też nie.