Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o odbieranie świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-12:00 do dnia 10 lipca.
Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Pedagog i psycholog

dyżury w roku szkolnym 2019/20

Godziny pracy pedagoga szkolnego - ul. Kamienna 18, p. Anna Nowak
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:00-8:45 i 10:35-11:45
7:50-11:45 i 12:30-13:30
9:50-10:50 i 13:30-14:40
9:40-11:45
------------------
Godziny pracy pedagoga szkolnego - ul. Kamienna 18, p. Agnieszka Tynda
8:00-13:00
8:45-14:30
9:50-13:00
8:50-13:45
8:50-12:00
Godziny pracy pedagoga szkolnego - ul. Hallera 4, p. Anna Arszyńska
8:30-13:30
13:00-15:00
9:00-11:00
14:00-15:00
9:00-10:00
Godziny pracy psychologa szkolnego - p. Magdalena Paszkowska
ul. Kamienna 18
8:00-13:30
ul. Hallera 4
8:30-13:30
ul. Kamienna 18
10:00-13:30
ul. Hallera 4
8:30-13:30
ul. Kamienna 18
9:00-13:30

 ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PEDAGOGA  SZKOLNEGO 1. Diagnozowanie środowiska ucznia. 2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia. 3. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce. 4. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami. 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 6. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły w stosunku do uczniów. 7. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki. 8. Wspieranie bieżących działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli 9. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 10. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 11. Wykonywanie innych bieżących zadań związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły zleconych przez dyrektora szkoły. 12. Zadania organizacyjne: • Prowadzenie dokumentacji pedagoga (dziennik pedagoga z rejestrem przyjęć oraz indywidualne teczki dzieci zawierające dokumentację prowadzonych badań). • Uczestniczenie w radach pedagogicznych. • Sprawozdanie ze swojej działalności (2 razy w roku). ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PSYCHOLOGA  SZKOLNEGO 1. Zadania psychologa a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia f) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki o których mowa w odrębnych przepisach.

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna