Pedagog i psycholog

dyżury w roku szkolnym 2021/202
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
Godziny pracy pedagoga szkolnego - ul. Kamienna 18, p. Agnieszka Tynda tel. 55 279 39 45 w. 34
8:00-8:45
9:40-13:45
8:00-13:00
8:00-9:45
10:35-14:00
8:00-13:00
8:30-11:30
Godziny pracy pedagoga szkolnego - ul. Hallera 4, p. Anna Arszyńska
13:00-15:00
13:00-15:00
9:00-11:00
14:00-15:00
9:00-10:00
Godziny pracy psychologa szkolnego - p. Magdalena Paszkowska tel. ul Kamienna 55 279 39 45 w. 15
8:30-13:30 ul. Kamienna 18
8:00-8:45- ul. Hallera

8:45-12:45 ul. Kamienna

12:45 -13:30 ul. Hallera
8:45-12:45 - ul. Kamienna

12:45-13:30 - ul. Hallera

8:45-11:45 - ul. Kamienna

12:30-13:30 - ul. Hallera

10:15-11:45 - ul. Kamienna

11:45-12:30 ul. Hallera
 ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PEDAGOGA  SZKOLNEGO
 1.  Diagnozowanie środowiska ucznia.
 2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 3. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce.
 4. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły w stosunku do uczniów.
 7. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki.
 8. Wspieranie bieżących działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 9. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
 10. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 11. Wykonywanie innych bieżących zadań związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły zleconych przez dyrektora szkoły.
 12. Zadania organizacyjne: a) Prowadzenie dokumentacji pedagoga (dziennik pedagoga z rejestrem przyjęć oraz indywidualne teczki dzieci zawierające dokumentację prowadzonych badań). b) Uczestniczenie w radach pedagogicznych. c) Sprawozdanie ze swojej działalności (2 razy w roku).
ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PSYCHOLOGA  SZKOLNEGO
 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 6. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki o których mowa w odrębnych przepisach.