Pedagog i psycholog

dyżury w roku szkolnym 2022/203

PEDAGOG SPECJALNY – Anna Nowak

Poniedziałek:

 • 745 – 945 –  zajęcia specjalistyczne
 • 945 – 1345  – pedagog
 • 1345 – 1445 – zajęcia specjalistyczne

Środa:

 • 1030 – 1230 – zajęcia specjalistyczne
 • 1230 1330 – pedagog
 • 1330 – 1530 – zajęcia specjalistyczne

Czwartek:

 • 1130 1230 –pedagog
 • 1230 – 1330 – zajęcia specjalistyczne z uczniami

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
Godziny pracy pedagoga szkolnego - ul. Kamienna 18, p. Agnieszka Tynda tel. 55 279 39 45 w. 34
8.45-10.50
7.50-11.45
12.30-14.00
9.40-14.40
8.00-10.50
11.35-14.00
7.50-12.00
Godziny pracy pedagoga szkolnego - ul. Hallera 4, p. Anna Arszyńska
13:00-15:00
13:00-15:00
9:00-11:00
14:00-15:00
9:00-10:00
Godziny pracy psychologa szkolnego - p. Magdalena Paszkowska tel. ul Kamienna 55 279 39 45 w. 15
8:00-12:15 ul. Kamienna

12:15 – 13:15 ul. Hallera
8:45 -12:45 ul. Hallera
9:00 – 13:30
ul. Kamienna
8:15 – 9:15 ul. Hallera

10:00 - 11:45 ul. Hallera

12:30 - 13:30 ul. Hallera
8:00 - 11:45 ul. Kamienna

11:45 - 12:30 ul. Hallera
 ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PEDAGOGA  SZKOLNEGO
 1.  Diagnozowanie środowiska ucznia.
 2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 3. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce.
 4. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły w stosunku do uczniów.
 7. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki.
 8. Wspieranie bieżących działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 9. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
 10. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 11. Wykonywanie innych bieżących zadań związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły zleconych przez dyrektora szkoły.
 12. Zadania organizacyjne:
  a) Prowadzenie dokumentacji pedagoga (dziennik pedagoga z rejestrem przyjęć oraz indywidualne teczki dzieci zawierające dokumentację prowadzonych badań). b) Uczestniczenie w radach pedagogicznych.
  c) Sprawozdanie ze swojej działalności (2 razy w roku).
ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PSYCHOLOGA  SZKOLNEGO
 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 6. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki o których mowa w odrębnych przepisach.