Regulamin

Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom. Dla uczniów klas I-III biblioteka znajduje się w budynku przy ul. Hallera, a dla uczniów klas IV-VIII w budynku przy ul. Kamiennej.
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I -VIII
 1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych szkoły. Szczegółowy opis w Statucie Szkoły.
 2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.
 3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres obowiązywania danej części podręcznika i należy je zwrócić do szkolnej biblioteki/wychowawcy w ogłoszonym wcześniej terminie.
 4. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w plastikowej okładce. W wyznaczonym miejscu umieścić podpis (imię, nazwisko, klasa, rok szkolny).
 5. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany. Bezzwłocznie informować wychowawcę lub p. bibliotekarkę o zagubieniu lub zniszczeniu.
 6. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron, okładki itp. Należy korzystać z papierowych zakładek.
 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.
 8. Rodzic odpowiada materialnie za zniszczenie podręcznika przez ucznia, które wybiega poza zwykłe użytkowanie. Rodzic pokrywa koszt podręcznika i przesyłki. Odkupuje go i zwraca do biblioteki szkolnej. W szczególnych przypadkach uczeń/rodzic w zamian kupuje lekturę/książkę do biblioteki.
 9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy/do biblioteki szkolnej.
 10. Rodzic/Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 5. W wypożyczalni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może prolongować książki na następny okres.
 8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, podręczniki) powinny być zwrócone najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
REGULAMIN CZYTELNI
 1. Czytelnia czynna jest od godziny 7.30.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 5. W czytelni należy zachować ciszę.
 6. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 7. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
 8. Pierwszeństwo w korzystaniu z Internetu mają uczniowie w celach dydaktycznych.
 9. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów, instalować programów z sieci, kasować zainstalowanych oraz zapisywać dokumentów na dysku twardym.
 10. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i rozłączać przewodów zasilających).
 11. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych nośników pamięci zewnętrznej.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 13. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.
 14. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni oraz pozbawieni prawa korzystania z Internetu na określony czas.
 15. Podczas pracy przy komputerze należy zachować spokój i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.