ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego. Serdecznie zapraszamy!

projekt młodzieżowy

KLIKNIJ – wersja DOC regulaminu-projektu-kwidzyńskiego-funduszu-młodziezowego
KLIKNIJ zalacznik-nr-1
KLIKNIJ zalacznik-nr-2
KLIKNIK zalacznik-nr-3
KLIKNIJ zalacznik-nr-4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM ZJEDNOCZONEJ EUROPY W KWIDZYNIE
REGULAMIN PROJEKTU KWIDZYŃSKIEGO FUNDUSZU MŁODZIEŻOWEGO MINIGRANTY 2019

SŁOWNICZEK:
1. Grupa inicjatywna – grupa uczniów składająca się z uczniów (do 4 uczniów) uczęszczających do klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie.
2. Lider – osoba należąca do grupy inicjatywnej, która koordynuje działania projektowe.
3. Opiekun grupy inicjatywnej – nauczyciel, który pełni rolę opiekuna grupy inicjatywnej i jest odpowiedzialny za rozliczenie finansowe.
4. Wniosek – podanie o przyznanie środków na realizację działań, w którym grupa opisuje swój pomysł na zmianę i/lub aktywizjację środowiska, społeczności lokalnej. Wniosek jest składany do dyrektora szkoły.
5. Realizator – grupa inicjatywna, która otrzymała dotację na realizację projektu.
6. Operator – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie odpowiedzialna za organizację i realizację konkursów dotacyjnych w ramach projektu grantowego pod nazwą Kwidzyński Fundusz Młodzieżowy
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Kwidzyński Fundusz Młodzieżowy (KFM) jest finansowany ze środków Miasta Kwidzyna.
2. Operatorem Kwidzyńskiego Funduszu Młodzieżowego jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie.
3. Celem jest wsparcie młodzieży w realizacji pomysłów na rzecz szkoły i lokalnej społeczności.
4. Konkurs kierowany jest do grup młodzieży uczęszczających do klas 6-8.
5. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 500 złotych.
6. Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach edycji 2019 r. wynosi 2 000,00 złotych.
II. WARUNKI FORMALNE
1. Wniosek składa Lider i członkowie grupy inicjatywnej formularz – zał. nr 1
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane potwierdzenie zawiązania grupy nieformalnej – zał. nr. 2
3. Lider i członkowie grupy inicjatywnej muszą być uczniami szkoły.
4. Jeden Lider lub członek grupy inicjatywnej może być wpisany co najwyżej w dwóch wnioskach.
5. W każdym wniosku musi być wpisany opiekun grupy inicjatywnej, który będzie odpowiadał za rozliczenie finansowe.
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.
7. Przesłanie wniosku jest równoznaczne z deklaracją:
 rozliczenia projektu pod względem merytorycznym i finansowym w terminie do dwóch tygodni od zakończenia działań lecz nie później niż do 16 grudnia 2019 r.,
 zgody na przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych we wniosku zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 akceptacji niniejszego Regulaminu
8. Wysokość dofinansowania do realizacji projektu to 500,00 PLN. Z dofinansowania można pokryć wszelkie wydatki bezpośrednio związane z realizacją działania.
9. Wszelkie działania muszą opierać się na wolontariacie.
10. Rozliczenie dofinansowania podpisuje opiekun grupy i uczniowie wchodzący w skład grupy inicjatywnej.
11. Z otrzymanego dofinansowania można pokryć koszty służące bezpośrednio osiągnięciu zakładanych we wniosku celów. W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.
12. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe, wydatki poniesione przez grupę w trakcie realizacji projektu.
13. Z otrzymanej dotacji nie można finansować:
 udzielania pożyczek,
 celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
 zakupu środków trwałych i wyposażenia, oraz innych zakupów, które nie są merytorycznie uzasadnione,
 amortyzacji,
 bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
 wynagrodzeń
III. TRYB I ZASADY OCENIANIA WNIOSKU
1. Wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu znajdujący się na stronie szkoły http://sp5.kwidzyn.pl/ w zakładce Informacje, należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 04.11.2019 r.
2. Wnioski poddane są ocenie pod kątem formalnym i merytorycznym.
3. Kartę oceny wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
4. Pozytywną ocenę formalną otrzymać mogą jedynie wnioski, które spełniają wszystkie warunki opisane w karcie oceny formalnej.
5. Pozytywny wynik oceny formalnej nie jest równoznaczny z przyznaniem środków. O przyznaniu środków finansowych (500,00 pln) decydować będzie kolejność ich składania. Liczba dofinansowanych wniosków jest ograniczona do 4.
6. W przypadku negatywnej oceny formalnej grupa inicjatywna może złożyć poprawki.
7. Wyniki oceny formalnej opublikowane zostaną 04.11.2019 r. na stronie: http://sp5.kwidzyn.pl/ Liderzy i opiekunowie zostaną poinformowani również mailowo.
8. Ocena merytoryczna każdego z wniosków pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej zostanie przeprowadzona przez Komisję , w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel rady pedagogicznej.
9. Decyzje Komisji są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od ich postanowień.
IV. REALIZACJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. Grupy, które znalazły się na liście zwycięzców są zobowiązane do udziału w spotkaniu dotyczącym spraw formalnych i merytorycznych związanych z realizacją inicjatyw. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. Obligatoryjne na spotkaniu obecny musi być opiekun. W spotkaniu powinni uczestniczyć także pozostali członkowie grupy inicjatywnej.
2. Operator zastrzega, iż w przypadku niemożliwości wzięcia udziału w w/w wydarzeniu projekt grupy zostanie skreślony z listy dofinansowanych, a jego miejsce zajmuje kolejny projekt z listy.
3. Realizacja projektów odbywa się w terminie: 5 listopada 2019 r. – 13 grudnia 2019 r.
4. Rozliczenie dofinansowania następuje nie później niż do 16 grudnia 2019 r. – zał. nr 4
5. W przypadku nieterminowego rozliczenia możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności Lidera/Opiekuna grupy, w tym zwrot przekazanej zaliczki.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Regulamin oraz załączniki znajdują się do wglądu na stronie szkoły http://sp5.kwidzyn.pl/ w zakładce Informacje.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do operatora
3. Operator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
4. Od decyzji operatora nie przysługuje odwołanie.
5. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
KROK PO KROKU

1. Przeczytaj regulamin
2. Przygotuj projekt
3. Złóż wniosek – załącznik nr 1 i 2
4. Po uzyskaniu akceptacji wniosku przystąp do jego realizacji
5. Złóż sprawozdanie z realizacji projektu – załącznik nr 4

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna