Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o odbieranie świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-12:00 do dnia 10 lipca.
Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

wdżwr

Wychowanie do życia w rodzinie w kl. IV – VIII

I. Organizacja zajęć.
1. Zajęcia odbywają się w oparciu o „Programy nauczania wychowania do życia w rodzinie” dla klas IV-VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa Teresy Król.
2. Na realizację zajęć w poszczególnych klasach IV -VIII przeznaczonych jest 14 godzin, w tym 4 spotkania wspólne i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Nauczyciel, znając uczniów i ich oczekiwania, sam może zdecydować o doborze zagadnień omawianych osobno z dziewczętami i z chłopcami.
3. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostają z tematyką zajęć, celami, formami i metodami pracy.

II. Cele i zasady przedmiotowego oceniania.
1. Specyfika zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, zaangażowania emocjonalnego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy zajęcia nie podlegają typowej szkolnej ocenie (w skali: 1- 6). Zajęcia nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły.
Nauczyciel może odnotować zaangażowanie uczestników zajęć w postaci: pochwał (ustnych lub pisemnych), zauważenia osiągnięć, zauważenia trudności i wspólne ich rozwiązanie lub negatywnych uwag.
2. Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w tych zajęciach (informacja: uczeń – uczestniczył lub nie uczestniczył w zajęciach).
3. Uczniowie nie prowadzą zeszytów ćwiczeń.

III. Cele kształcenia – wymagania ogólne.
Głównym celem zajęć, zgodnie z podstawą programową, jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Wychowanie do życia w rodzinie uwzględnia czas dorastania, niepokoje i trudności pojawiające się w tym okresie rozwoju oraz sposoby radzenia sobie z nimi zarówno w aspekcie własnej osoby, w kontaktach rówieśniczych, jak i innych.

IV. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie IV:

TEMATYKA
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe w rodzinie.
4. Macierzyństwo i ojcostwo.
5. Przyjęcie dziecka, jako nowego członka rodziny.
6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami.
7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania.
8. Higiena okresu dojrzewania.
9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa.
10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
11. Mass media. Internet- w świecie wirtualnym i rzeczywistym.
12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
13. Odpowiedzialność prawna.
14. Savoirvivre – wartości w procesie wychowania i życia w społeczności.

V. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie V:
TEMATYKA
1. Moje miejsce w grupie rówieśniczej.
2. O rodzinie i nie tylko.
3. Gdy rodzina się powiększa.
4. Nie jesteście sami – funkcje w rodzinie.
5. Gdy zdarzają się problemy, gdzie szukać pomocy?
6. Człowiek – istota płciowa.
7. U progu dojrzewania-dojrzałość biologiczna, psychiczna, społeczna.
8. Burza hormonalna i huśtawka nastrojów.
9. Zmieniam, staję się kobietą./Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną.
10. Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla dziewcząt./Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla chłopców.
11. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa.
12. Internet-zagrożenie czy okno na Świat?
13. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
14. Odpowiedzialność prawna państwa za rodzinę.

VI. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie VI:
TEMATYKA
1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.
2. Rola uczuć w życiu człowieka.
3. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie.
4. Trudne emocje.
5. Konflikty – jak je rozwiązywać?
6. Czas wolny – jak go wykorzystać?
7. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam… Powtórka z dojrzewania.
8. Nastolatka przed lustrem. Uroda. Higiena/Nastolatek przed lustrem. Higiena i zdrowie.
9. Jedzenie wrogiem? Właściwe -zasady odżywiania i higienicznego trybu życia.
10. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię?
11. Obrona własnej intymności.
13. Wśród kolegów i koleżanek -atuty koleżeństwa/przyjaźni.
14. Cyberprzemoc – jak nie zostać jej ofiarą?..

VII – Wymagania zawarte w podstawie programowej VII klasa
TEMATYKA
Lekcja 1. Rozwój człowieka
Lekcja 2. Dojrzałość, to znaczy…
Lekcja 3. 4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
Lekcja 5. 6. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
Lekcja 7. Pierwsze uczucia
Lekcja 8. 9. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
Lekcja 10. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 11. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców)
Lekcja 12. Czas oczekiwania
Lekcja 13. 14.Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt,dla grupy chłopców)
Lekcja 15. Komunikacja w rodzinie
Lekcja 16. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania
Lekcja 17. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne
Lekcja 18. Uzależnienia behawioralne
Lekcja 19. Ludzie drogowskazy

VIII – Wymagania zawarte w podstawie programowej VIII klasa
TEMATYKA
Lekcja 1. Męskość, Kobiecość
Lekcja 2. Etapy miłości
Lekcja 3. Inicjacja seksualna
Lekcja 4. Małżeństwo
Lekcja 5 Rodzicielstwo
Lekcja 6. Planowanie rodziny
Lekcja 7. Wychowanie dzieci w rodzinie
Lekcja 8. Wola życia
Lekcja 9. Przebieg i higiena ciąży
Lekcja 10. Rozwój człowieka – ciągle w drodze
Lekcja 11. Problemy emocjonalne młodzieży
Lekcja 12. Środki masowego przekazu
Lekcja 13. Choroby przenoszone droga płciowa
Lekcja 14. Przemoc i nadużycia seksualne

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna