wdżwr

Wychowanie do życia w rodzinie w kl. IV – VI

I. Organizacja zajęć.
1. Zajęcia odbywają się w oparciu o „Programy nauczania wychowania do życia w rodzinie” dla klas IV-VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa Teresy Król.
2. Na realizację zajęć w poszczególnych klasach IV -VIII przeznaczonych jest 14 godzin, w tym 4 spotkania wspólne i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Nauczyciel, znając uczniów i ich oczekiwania, sam może zdecydować o doborze zagadnień omawianych osobno z dziewczętami i z chłopcami.
3. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostają z tematyką zajęć, celami, formami i metodami pracy.

II. Cele i zasady przedmiotowego oceniania.
1. Specyfika zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, zaangażowania emocjonalnego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy zajęcia nie podlegają typowej szkolnej ocenie (w skali: 1- 6). Zajęcia nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły.
Nauczyciel może odnotować zaangażowanie uczestników zajęć w postaci: pochwał (ustnych lub pisemnych), zauważenia osiągnięć, zauważenia trudności i wspólne ich rozwiązanie lub negatywnych uwag.
2. Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w tych zajęciach (informacja: uczeń – uczestniczył lub nie uczestniczył w zajęciach).
3. Uczniowie nie prowadzą zeszytów ćwiczeń.

III. Cele kształcenia – wymagania ogólne.
Głównym celem zajęć, zgodnie z podstawą programową, jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Wychowanie do życia w rodzinie uwzględnia czas dorastania, niepokoje i trudności pojawiające się w tym okresie rozwoju oraz sposoby radzenia sobie z nimi zarówno w aspekcie własnej osoby, w kontaktach rówieśniczych, jak i innych.

IV. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie IV:
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe w rodzinie.
4. Macierzyństwo i ojcostwo.
5. Przyjęcie dziecka, jako nowego członka rodziny.
6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami.
7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania.
8. Higiena okresu dojrzewania.
9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa.
10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
11. Mass media. Internet- w świecie wirtualnym i rzeczywistym.
12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
13. Odpowiedzialność prawna.
14. Savoirvivre – wartości w procesie wychowania i życia w społeczności.

V. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie V:
1. Moje miejsce w grupie rówieśniczej.
2. O rodzinie i nie tylko.
3. Gdy rodzina się powiększa.
4. Nie jesteście sami – funkcje w rodzinie.
5. Gdy zdarzają się problemy, gdzie szukać pomocy?
6. Człowiek – istota płciowa.
7. U progu dojrzewania-dojrzałość biologiczna, psychiczna, społeczna.
8. Burza hormonalna i huśtawka nastrojów.
9. Zmieniam, staję się kobietą./Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną.
10. Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla dziewcząt./Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla chłopców.
11. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa.
12. Internet-zagrożenie czy okno na Świat?
13. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
14. Odpowiedzialność prawna państwa za rodzinę.

VI. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie VI:
1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.
2. Rola uczuć w życiu człowieka.
3. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie.
4. Trudne emocje.
5. Konflikty – jak je rozwiązywać?
6. Czas wolny – jak go wykorzystać?
7. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam… Powtórka z dojrzewania.
8. Nastolatka przed lustrem. Uroda. Higiena/Nastolatek przed lustrem. Higiena i zdrowie.
9. Jedzenie wrogiem? Właściwe -zasady odżywiania i higienicznego trybu życia.
10. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię?
11. Obrona własnej intymności.
13. Wśród kolegów i koleżanek -atuty koleżeństwa/przyjaźni.
14. Cyberprzemoc – jak nie zostać jej ofiarą?..

– klasa Wychowanie do życia w rodzinie VII
TEMATYKA
Lekcja 1 Rozwój człowieka
Lekcja 2 Dojrzałość, to znaczy…
Lekcja 3. 4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
Lekcja 5. 6. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
Lekcja 7 Pierwsze uczucia
Lekcja 8. 9. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
Lekcja 10 Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)
Lekcja 11 Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców)
Lekcja 12 Czas oczekiwania
Lekcja 13. 14.Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt,dla grupy chłopców)
Lekcja 15 Komunikacja w rodzinie
Lekcja 16 Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania
Lekcja 17 Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne
Lekcja 18 Uzależnienia behawioralne
Lekcja 19 Ludzie drogowskazy
Trudno sprawdzić osiągnięcia ucznia, ponieważ weryfikatorem wiedzy i umiejętności

– klasa Wychowanie do życia w rodzinie VIII
TEMATYKA
Lekcja 1 Męskośc ,Kobiecość
Lekcja 2 Etapy miłości
Lekcja 3. Inicjacja seksualna
Lekcja 4. Małżeństwo
Lekcja 5 Rodzicielstwo
Lekcja 6. Planowanie rodziny
Lekcja 7Wychowanie dzieci w rodzinie
Lekcja 8 Wola życia
Lekcja 9 Przebieg i higiena ciąży
Lekcja 10 Rozwój człowieka – ciągle w drodze
Lekcja 11 Problemy emocjonalne młodzieży
Lekcja 12 Środki masowego przekazu
Lekcja 13 Choroby przenoszone droga płciowa
Lekcja 14 Przemoc i nadużycia seksualne

szkoła promująca zdrowie

facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna