wdżwr

W klasach IV – VIII
I. Organizacja zajęć.
 1. Zajęcia odbywają się w oparciu o „Programy nauczania wychowania do życia w rodzinie” dla klas IV-VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa Teresy Król.
 2. Na realizację zajęć w poszczególnych klasach IV -VIII przeznaczonych jest 14 godzin, w tym 4 spotkania wspólne i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Nauczyciel, znając uczniów i ich oczekiwania, sam może zdecydować o doborze zagadnień omawianych osobno z dziewczętami i z chłopcami.
 3. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostają z tematyką zajęć, celami, formami i metodami pracy.
II. Cele i zasady przedmiotowego oceniania.
 1. Specyfika zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, zaangażowania emocjonalnego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy zajęcia nie podlegają typowej szkolnej ocenie (w skali: 1- 6). Zajęcia nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły.
  Nauczyciel może odnotować zaangażowanie uczestników zajęć w postaci: pochwał (ustnych lub pisemnych), zauważenia osiągnięć, zauważenia trudności i wspólne ich rozwiązanie lub negatywnych uwag.
 2. Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w tych zajęciach (informacja: uczeń – uczestniczył lub nie uczestniczył w zajęciach).
 3. Uczniowie nie prowadzą zeszytów ćwiczeń.
III. Cele kształcenia – wymagania ogólne.

Głównym celem zajęć, zgodnie z podstawą programową, jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Wychowanie do życia w rodzinie uwzględnia czas dorastania, niepokoje i trudności pojawiające się w tym okresie rozwoju oraz sposoby radzenia sobie z nimi zarówno w aspekcie własnej osoby, w kontaktach rówieśniczych, jak i innych.

IV. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie IV:

TEMATYKA

 1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
 2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
 3. Więź rodzinna, związki uczuciowe w rodzinie.
 4. Macierzyństwo i ojcostwo.
 5. Przyjęcie dziecka, jako nowego członka rodziny.
 6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami.
 7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania.
 8. Higiena okresu dojrzewania.
 9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa.
 10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
 11. Mass media. Internet- w świecie wirtualnym i rzeczywistym.
 12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
 13. Odpowiedzialność prawna.
 14. Savoirvivre – wartości w procesie wychowania i życia w społeczności.
V. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie V:

TEMATYKA

 1. Moje miejsce w grupie rówieśniczej.
 2. O rodzinie i nie tylko.
 3. Gdy rodzina się powiększa.
 4. Nie jesteście sami – funkcje w rodzinie.
 5. Gdy zdarzają się problemy, gdzie szukać pomocy?
 6. Człowiek – istota płciowa.
 7. U progu dojrzewania-dojrzałość biologiczna, psychiczna, społeczna.
 8. Burza hormonalna i huśtawka nastrojów.
 9. Zmieniam, staję się kobietą./Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną.
 10. Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla dziewcząt./Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla chłopców.
 11. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa.
 12. Internet-zagrożenie czy okno na Świat?
 13. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
 14. Odpowiedzialność prawna państwa za rodzinę.
VI. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie VI:

TEMATYKA

 1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.
 2. Rola uczuć w życiu człowieka.
 3. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie.
 4. Trudne emocje.
 5. Konflikty – jak je rozwiązywać?
 6. Czas wolny – jak go wykorzystać?
 7. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam… Powtórka z dojrzewania.
 8. Nastolatka przed lustrem. Uroda. Higiena/Nastolatek przed lustrem. Higiena i zdrowie.
 9. Jedzenie wrogiem? Właściwe -zasady odżywiania i higienicznego trybu życia.
 10. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię?
 11. Obrona własnej intymności.
 12. Wśród kolegów i koleżanek -atuty koleżeństwa/przyjaźni.
 13. Cyberprzemoc – jak nie zostać jej ofiarą?..
VII – Wymagania zawarte w podstawie programowej VII klasa

TEMATYKA

 • Lekcja 1. Rozwój człowieka
 • Lekcja 2. Dojrzałość, to znaczy…
 • Lekcja 3. 4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
 • Lekcja 5. 6. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
 • Lekcja 7. Pierwsze uczucia
 • Lekcja 8. 9. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
 • Lekcja 10. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)
 • Lekcja 11. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców)
 • Lekcja 12. Czas oczekiwania
 • Lekcja 13. 14.Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców)
 • Lekcja 15. Komunikacja w rodzinie
 • Lekcja 16. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania
 • Lekcja 17. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne
 • Lekcja 18. Uzależnienia behawioralne
 • Lekcja 19. Ludzie drogowskazy
VIII – Wymagania zawarte w podstawie programowej VIII klasa

TEMATYKA

 • Lekcja 1. Męskość, Kobiecość
 • Lekcja 2. Etapy miłości
 • Lekcja 3. Inicjacja seksualna
 • Lekcja 4. Małżeństwo
 • Lekcja 5 Rodzicielstwo
 • Lekcja 6. Planowanie rodziny
 • Lekcja 7. Wychowanie dzieci w rodzinie
 • Lekcja 8. Wola życia
 • Lekcja 9. Przebieg i higiena ciąży
 • Lekcja 10. Rozwój człowieka – ciągle w drodze
 • Lekcja 11. Problemy emocjonalne młodzieży
 • Lekcja 12. Środki masowego przekazu
 • Lekcja 13. Choroby przenoszone droga płciowa
 • Lekcja 14. Przemoc i nadużycia seksualne