Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

wdżwr

Wychowanie do życia w rodzinie w kl. IV - VIII
I. Organizacja zajęć. 1. Zajęcia odbywają się w oparciu o „Programy nauczania wychowania do życia w rodzinie” dla klas IV-VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa Teresy Król. 2. Na realizację zajęć w poszczególnych klasach IV -VIII przeznaczonych jest 14 godzin, w tym 4 spotkania wspólne i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Nauczyciel, znając uczniów i ich oczekiwania, sam może zdecydować o doborze zagadnień omawianych osobno z dziewczętami i z chłopcami. 3. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostają z tematyką zajęć, celami, formami i metodami pracy. II. Cele i zasady przedmiotowego oceniania. 1. Specyfika zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, zaangażowania emocjonalnego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy zajęcia nie podlegają typowej szkolnej ocenie (w skali: 1- 6). Zajęcia nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły. Nauczyciel może odnotować zaangażowanie uczestników zajęć w postaci: pochwał (ustnych lub pisemnych), zauważenia osiągnięć, zauważenia trudności i wspólne ich rozwiązanie lub negatywnych uwag. 2. Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w tych zajęciach (informacja: uczeń – uczestniczył lub nie uczestniczył w zajęciach). 3. Uczniowie nie prowadzą zeszytów ćwiczeń. III. Cele kształcenia – wymagania ogólne. Głównym celem zajęć, zgodnie z podstawą programową, jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Wychowanie do życia w rodzinie uwzględnia czas dorastania, niepokoje i trudności pojawiające się w tym okresie rozwoju oraz sposoby radzenia sobie z nimi zarówno w aspekcie własnej osoby, w kontaktach rówieśniczych, jak i innych. IV. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie IV: TEMATYKA 1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie. 2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie. 3. Więź rodzinna, związki uczuciowe w rodzinie. 4. Macierzyństwo i ojcostwo. 5. Przyjęcie dziecka, jako nowego członka rodziny. 6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. 7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. 8. Higiena okresu dojrzewania. 9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa. 10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia. 11. Mass media. Internet- w świecie wirtualnym i rzeczywistym. 12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny. 13. Odpowiedzialność prawna. 14. Savoirvivre – wartości w procesie wychowania i życia w społeczności. V. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie V: TEMATYKA 1. Moje miejsce w grupie rówieśniczej. 2. O rodzinie i nie tylko. 3. Gdy rodzina się powiększa. 4. Nie jesteście sami – funkcje w rodzinie. 5. Gdy zdarzają się problemy, gdzie szukać pomocy? 6. Człowiek – istota płciowa. 7. U progu dojrzewania-dojrzałość biologiczna, psychiczna, społeczna. 8. Burza hormonalna i huśtawka nastrojów. 9. Zmieniam, staję się kobietą./Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną. 10. Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla dziewcząt./Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla chłopców. 11. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa. 12. Internet-zagrożenie czy okno na Świat? 13. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny. 14. Odpowiedzialność prawna państwa za rodzinę. VI. Wymagania zawarte w podstawie programowej (treści nauczania) w klasie VI: TEMATYKA 1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie. 2. Rola uczuć w życiu człowieka. 3. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie. 4. Trudne emocje. 5. Konflikty – jak je rozwiązywać? 6. Czas wolny – jak go wykorzystać? 7. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam... Powtórka z dojrzewania. 8. Nastolatka przed lustrem. Uroda. Higiena/Nastolatek przed lustrem. Higiena i zdrowie. 9. Jedzenie wrogiem? Właściwe -zasady odżywiania i higienicznego trybu życia. 10. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię? 11. Obrona własnej intymności. 13. Wśród kolegów i koleżanek -atuty koleżeństwa/przyjaźni. 14. Cyberprzemoc – jak nie zostać jej ofiarą?.. VII - Wymagania zawarte w podstawie programowej VII klasa TEMATYKA Lekcja 1. Rozwój człowieka Lekcja 2. Dojrzałość, to znaczy... Lekcja 3. 4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców) Lekcja 5. 6. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców) Lekcja 7. Pierwsze uczucia Lekcja 8. 9. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt, dla grupy chłopców) Lekcja 10. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt) Lekcja 11. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców) Lekcja 12. Czas oczekiwania Lekcja 13. 14.Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt,dla grupy chłopców) Lekcja 15. Komunikacja w rodzinie Lekcja 16. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania Lekcja 17. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne Lekcja 18. Uzależnienia behawioralne Lekcja 19. Ludzie drogowskazy VIII - Wymagania zawarte w podstawie programowej VIII klasa TEMATYKA Lekcja 1. Męskość, Kobiecość Lekcja 2. Etapy miłości Lekcja 3. Inicjacja seksualna Lekcja 4. Małżeństwo Lekcja 5 Rodzicielstwo Lekcja 6. Planowanie rodziny Lekcja 7. Wychowanie dzieci w rodzinie Lekcja 8. Wola życia Lekcja 9. Przebieg i higiena ciąży Lekcja 10. Rozwój człowieka – ciągle w drodze Lekcja 11. Problemy emocjonalne młodzieży Lekcja 12. Środki masowego przekazu Lekcja 13. Choroby przenoszone droga płciowa Lekcja 14. Przemoc i nadużycia seksualne

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna