logowanie uczniów i rodziców do idziennika

W przypadku braku loginu/hasła do idziennika proszę napisać e-maila do administratora prośbę o jego przysłanie podając imię, nazwisko i klasę ucznia (nazwisko i imię rodzica):
1. Klasy 1-3 p. A. Arszyńska - aarszynska@sp5.kwidzyn.pl
2. Klasy 4-8 p. B. Cyborowska-Moch - bmoch@sp5.kwidzyn.pl
lub poprzez idziennik z konta rodzica/ucznia.

ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej oraz do oddziału przedszkolnego. Dziecko do naszej szkoły można zapisać codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 w obu budynkach.
Wszelkie zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia.
Sekretariaty szkoły są czynne codziennie w godzinach 8:00-13:00 .
OBIADY W SZKOLE - kliknij
WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE K-WIRUS.

RODO

Klauzula informacyjna (RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest
Szkoła Podstawowa nr 5
w Kwidzynie
im. Zjednoczonej Europy
82-500 Kwidzyn ul. Hallera4
tel. (55) 279 39 45

2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz rekrutacji – zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe wraz z rozporządzeniami, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
b) na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią oraz publikacji wizerunku i osiągnięć dziecka w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www i na Facebooku)
3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.:
– Ministerstwo Edukacji Narodowej – SIO
– Kuratorium Oświaty
– Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
– Organ prowadzący- Miasto Kwidzyn
– ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody
– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły na podstawie umowy powierzenia danych
– oraz inne na wniosek np. PPP, MOPS.
4. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów prawa uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres email:iod@techtronik.com.pl

dROGI UczniU

NIE MARNUJ CZASU, JUŻ DZIŚ MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PLATFORMY
e-podręczniki
zdalne lekcje
sprawdź swoją wiedzę
Materiały dla klas 4-7 - KLIKNIJ
ÓSMOKLASISTO zajrzyj koniecznie:
1. Informator o egzaminie ósmoklasisty KLIKNIJ
2. Wykonaj zadania: KLIKNIJ

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna