RODO

Klauzula informacyjna (RODO)
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
 1.  Administratorem Danych Osobowych jest
Szkoła Podstawowa nr 5 w Kwidzynie im. Zjednoczonej Europy 82-500 Kwidzyn ul. Hallera4 tel. (55) 279 39 45 2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 1. w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz rekrutacji - zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe wraz z rozporządzeniami, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
 2. na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią oraz publikacji wizerunku i osiągnięć dziecka w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www i na Facebooku)
 3.  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.:
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – SIO
 • Kuratorium Oświaty
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 • Organ prowadzący- Miasto Kwidzyn
 • ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły na podstawie umowy powierzenia danych
 • oraz inne na wniosek np. PPP, MOPS.
 1.  Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2.  Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów prawa uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres

Wojciech Wilk

email: biuro@rodo-wolfserwis.pl