Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o odbieranie świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-12:00 do dnia 10 lipca.
Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Historia SP5

hstoria
Po zakończeniu działań wojennych Kwidzyn znów znalazł się w granicach Polski. Od wiosny 1945 roku zaczęli przybywać do miasta polscy osadnicy z różnych terenów kraju, zza Buga, i z Niemiec. Powiększająca się liczba dzieci stworzyła konieczność zorganizowania kolejnej szkoły podstawowej. Aby przyjść z pomocą dzieciom pozbawionym możliwości nauki w czasie wojny i okupacji, zorganizowano i uruchomiono dnia 1 grudnia 1946 roku Podstawową Szkołę Semestralną, której nadano numer 5. Przygotowania do działalności tej placówki oświatowej rozpoczęto 27 listopada od zbiórki sprzętu szkolnego. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 2 grudnia 1946 roku w budynku obecnej Szkoły Muzycznej przy ulicy Batalionów Chłopskich 18 (wówczas ul. Środkowej). Kierownictwo szkoły powierzono nauczycielowi Janowi Mówińskiemu. W tym budynku Szkoła pracowała do roku szkolnego 1952. Następnie została przeniesiona do budynku po zlikwidowanym Gimnazjum Gospodarczo – Krawieckim przy ul. Mazurskiej, gdzie mieści się w chwili obecnej. W 1952 roku po feriach zimowych przemianowano placówkę na Szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 15 września tego roku uruchomiono świetlicę szkolną ze stołówką.
Powstała drużyna harcerska. W 6 maja 1989r. Szczep ZHP otrzymał sztandar i imię Szarych Szeregów.

Kalendarium szkoły po roku 1990:
1991 – przywrócenie nazwy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5,
1992 – powstanie zespołu teatralnego „Bajdurki”,
1996 – uroczyste obchody 55-lecia powstania Szkoły,
1998 – przekształcenie ośmioletniej szkoły podstawowej w sześcioletnią szkołę podstawową, powstanie zespołu muzyki dawnej Con Grazia,
1999 – pożegnanie pierwszych absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej
Rok 2000-tysięczny – wejście do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, pożegnanie ostatniego rocznika uczniów klas VIII,
2001 – powstanie szkolnego chóru „Gama”,
2003 – kapitalny remont szkoły,
2004 – otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i Szkoły z Klasą, powstanie Zespołu teatralnego „Lawi”, remont kapitalny auli,
2005 – otrzymanie dwóch certyfikatów w ramach realizacji Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej, oddanie do użytku pracowni komputerowej,
2006 – otrzymanie kolejnych dwóch certyfikatów w ramach realizacji Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej,
2007 – kapitalny remont sali gimnastycznej,
2008 – uroczyste obchody nadania Szkole imienia Zjednoczonej Europy i przekazanie sztandaru, XXX Festiwalu Małych Form Artystycznych i XX Turnieju kl.VI o Puchar Dyrektora Szkoły,
2009 – zapisy dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej, otwarcie kompleksu boisk w ramach Ogólnopolskiego Programu „Orlik 2012”,
2010 – obchody XX-lecia powstania szkolnego zespołu teatralnego „Bajdurki”.
2016-2017 – uroczyste obchody 70-lecia Szkoły, wmurowanie pamiątkowej tablicy, przemarsz ulicami miasta Kwidzyna,
2017 – przekształcenie sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią. Od 1 września 2017r. mieści się w dwóch budynkach: ul.Gen. J. Hallera 4 i ul. Kamienna 18.
Dyrektorami szkoły byli:
1946 – 1952 Jan Mówiński
1952 – 1956 Marian Oberland
1956 – 1963 Wiktor Sienkiewicz
1963 – 1975 Helena Karolewska
1975 – 1981 Bogdan Duber
1981 – 1989 Wiesław Mosakowski
1989 – Irena Orepiuk
1989 – 1991 Zofia Dutko
1991 – 2001 Urszula Macutkewicz
2001 – 2017 Renata Dzikowska,
2017 – Mirosław Dudek.

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna