Podczas nauczania zdalnego niezbędne jest posiadanie w domu komputera z dostępem do internetu. Prosimy o zabezpieczenie tych potrzeb.
Szkoła nie gwarantuje pomocy w zakresie użyczenia komputerów dla uczniów do domu.
W przypadku problemów z logowaniem do systemu LIBRUS SYNERGIA klas 4-8 należy napisać e-maila z prośbą o login/hasło na adres grzedzicka2020@wp.pl

zapisy do klasy pierwszej i czwartej

ZOBACZ ULOTKĘ

W związku z zaistniałą sytuacją (stan epidemii) informujemy, że cały czas trwa REKRUTACJA do klasy pierwszej i czwartej. Poniżej umieszczony plik można wypełnić komputerowo i przesłać w załączniku na adres sekretariatu:
piatka@sp5.kwidzyn.pl.

Jeżeli wypełniony zostanie odręcznie, to skan lub zdjęcie można wysłać na wyżej podany adres lub pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy 82-500 Kwidzyn ul. Hallera 4

DO POBRANIA: KLIKNIJ - wniosek o przyjecie dziecka do klasy PIERWSZEJ

KLIKNIJ - klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły
Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 im Zjednoczonej Europy w Kwidzynie na rok szkolny 2020/2021
NABÓR DO KLAS I 1. Nabór do klasy integracyjnej Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnościami: - z niedosłuchem, słabowidzące, - z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, - Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, - z upośledzeniem w stopniu lekkim, - z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Klasy integracyjne zapewniają: a) małą liczbę uczniów w klasie (16-20 w tym do 5 z orzeczeniem), pozwalają na jeszcze większą indywidualizację pracy z uczniem, b) stałą pomoc nauczyciela wspomagającego dla uczniów niepełnosprawnych (olifrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog), c) dla dzieci z dysfunkcjami dostosowanie treści programowych i wymagań do ich indywidualnych możliwości. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY INTEGRACYJNEJ DZIECI Z ORZECZENIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: a) posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, b) weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły, c) kolejność składania podań. 2. Nabór do klasy artystycznej. Klasa będzie organizowana przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie. Do klasy I artystycznej przyjmujemy dzieci realizujące równolegle program nauczania Szkoły Muzycznej oraz dziewczęta rozwijające swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w grupach „Mażoretek". Klasa artystyczna zapewnia: - Organizację zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do planu lekcyjnego klasy w tym samym budynku szkoły co jest bardzo wygodne dla uczniów i rodziców. - Zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Muzycznej i „Mażoretek” prowadzone przez specjalistów z P.S.M. - Dla dzieci dojeżdżających spoza Kwidzyna możliwość zakwaterowania w internacie P.S.M. Warunki przyjęcia dzieci do klasy artystycznej: 1. Pozytywne weryfikacja związana z badaniami sprawności fizycznej (mażoretki) i zdolności muzycznych. 2. Weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły. 3. Kolejność składania wniosków. UCZNIOM KLAS I OFERUJEMY: - Edukację polonistyczna - Edukację językową - język angielski - Edukację matematyczną - Edukację przyrodniczą - Edukację plastyczną - Edukację techniczną - Edukację informatyczną - Edukację muzyczną - Edukację społeczną - Zajęcia z logopedą - Zajęcia wyrównawcze - Zajęcia sportowe - Koła zainteresowań - Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania plastyczne, muzyczne sztuki składania papieru-ORIGAMI, zajęcia z tańca nowoczesnego. - Zajęcia w Mini Samorządzie Uczniowskim - Zajęcia w gromadzie zuchowej - Zajęcia w Kole Przyjaciół Biblioteki - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Zajęcia robotyki NABÓR DO KLASY IV 1. Nabór do klasy sportowej - piłka nożna chłopców Warunki przyjęcia uczniów do klasy sportowej: 1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; b) posiadają pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego; c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 5) samotne wychowywane kandydata w rodzinie; 6) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej odbędą się w dniu 17.03.2020 r. (wtorek) o godzinie 15.30 na boisku szkolnym (Orlik) przy budynku Kamienna 18. 2. Nabór do klasy artystycznej. Klasa będzie organizowana przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie. Do klasy I artystycznych przyjmujemy dzieci realizujące równolegle program nauczania Szkoły Muzycznej oraz dziewczęta rozwijające swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w grupach „Mażoretek”. Klasy artystyczne zapewniają: • Organizację zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do planu lekcyjnego klasy w tym samym budynku szkoły co jest bardzo wygodne dla uczniów i rodziców. • Zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Muzycznej i „Mażoretek” prowadzone przez specjalistów z P.S.M. • Dla dzieci dojeżdżających spoza Kwidzyna możliwość zakwaterowania w internacie P.S.M. Warunki przyjęcia dzieci do klasy artystycznej: - Pozytywne weryfikacja związana z badaniami sprawności fizycznej (mażoretki) i zdolności muzycznych. - Weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły - Kolejność składania wniosków UCZNIOM KLAS IV OFERUJEMY RÓWNIEŻ: 1. Zajęcia z pływania, piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej. 2. Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania plastyczne, muzyczne. 3. Zajęcia w Samorządzie Uczniowskim 4. Zajęcia w ramach koła wolontariatu (udział w akcjach charytatywnych) 5. Zajęcia w Kole Przyjaciół Biblioteki 6. Udział w realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych młodzieżowych przy współpracy między innymi z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 7. Koła przedmiotowe 8. Zajęcia wyrównawcze 9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 10. Zajęcia specjalistyczne wynikające z opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym: rewalidacja, logopeda, psycholog, pedagog. 11. Podział na grupy podczas zajęć lekcyjnych z języków obcych i informatyki. Nasze Atuty: • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, • przestronne i bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne (sprzęt multimedialny w każdej klasie), • mało liczne klasy, • dwie świetlice dla uczniów kl. I-III, • w każdym budynku stołówka szkolna, • multimedialne biblioteki szkolne, • nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna (2 sale gimnastyczne, plac zabaw, aula, 2 boiska typu „ORLIK” zimą lodowisko).

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP/

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna