Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o odbieranie świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-12:00 do dnia 10 lipca.
Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

zapisy do klasy pierwszej i czwartej

ZOBACZ ULOTKĘ


W związku z zaistniałą sytuacją (stan epidemii) informujemy, że cały czas trwa REKRUTACJA do klasy pierwszej i czwartej. Poniżej umieszczony plik można wypełnić komputerowo i przesłać w załączniku na adres sekretariatu:
piatka@sp5.kwidzyn.pl.

Jeżeli wypełniony zostanie odręcznie, to skan lub zdjęcie można wysłać na wyżej podany adres lub pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy
82-500 Kwidzyn
ul. Hallera 4

DO POBRANIA:
KLIKNIJ – wniosek o przyjecie dziecka do klasy PIERWSZEJ

KLIKNIJ – klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 im Zjednoczonej Europy w Kwidzynie na rok szkolny 2020/2021


NABÓR DO KLAS I
1. Nabór do klasy integracyjnej
Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnościami:
– z niedosłuchem, słabowidzące,
– z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
– Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
– z upośledzeniem w stopniu lekkim,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Klasy integracyjne zapewniają:
a) małą liczbę uczniów w klasie (16-20 w tym do 5 z orzeczeniem), pozwalają na jeszcze większą indywidualizację pracy z uczniem,
b) stałą pomoc nauczyciela wspomagającego dla uczniów niepełnosprawnych (olifrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog),
c) dla dzieci z dysfunkcjami dostosowanie treści programowych i wymagań do ich indywidualnych możliwości.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY INTEGRACYJNEJ DZIECI Z ORZECZENIAMI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

a) posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
b) weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły,
c) kolejność składania podań.

2. Nabór do klasy artystycznej.

Klasa będzie organizowana przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie.
Do klasy I artystycznej przyjmujemy dzieci realizujące równolegle program nauczania Szkoły Muzycznej oraz dziewczęta rozwijające swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w grupach „Mażoretek”.
Klasa artystyczna zapewnia:
– Organizację zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do planu lekcyjnego klasy w tym samym budynku szkoły co jest bardzo wygodne dla uczniów i rodziców.
– Zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Muzycznej i „Mażoretek” prowadzone przez specjalistów z P.S.M.
– Dla dzieci dojeżdżających spoza Kwidzyna możliwość zakwaterowania w internacie P.S.M.
Warunki przyjęcia dzieci do klasy artystycznej:
1. Pozytywne weryfikacja związana z badaniami sprawności fizycznej (mażoretki) i zdolności muzycznych.
2. Weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły.
3. Kolejność składania wniosków.
UCZNIOM KLAS I OFERUJEMY:
– Edukację polonistyczna
– Edukację językową – język angielski
– Edukację matematyczną
– Edukację przyrodniczą
– Edukację plastyczną
– Edukację techniczną
– Edukację informatyczną
– Edukację muzyczną
– Edukację społeczną
– Zajęcia z logopedą
– Zajęcia wyrównawcze
– Zajęcia sportowe
– Koła zainteresowań
– Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania plastyczne, muzyczne sztuki składania papieru-ORIGAMI, zajęcia z tańca nowoczesnego.
– Zajęcia w Mini Samorządzie Uczniowskim
– Zajęcia w gromadzie zuchowej
– Zajęcia w Kole Przyjaciół Biblioteki
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– Zajęcia robotyki

NABÓR DO KLASY IV

1. Nabór do klasy sportowej – piłka nożna chłopców
Warunki przyjęcia uczniów do klasy sportowej:
1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) posiadają pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
5) samotne wychowywane kandydata w rodzinie;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej odbędą się w dniu 17.03.2020 r. (wtorek) o godzinie 15.30 na boisku szkolnym (Orlik) przy budynku Kamienna 18.

2. Nabór do klasy artystycznej.
Klasa będzie organizowana przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie.
Do klasy I artystycznych przyjmujemy dzieci realizujące równolegle program nauczania Szkoły Muzycznej oraz dziewczęta rozwijające swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w grupach „Mażoretek”.
Klasy artystyczne zapewniają:
• Organizację zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do planu lekcyjnego klasy w tym samym budynku szkoły co jest bardzo wygodne dla uczniów i rodziców.
• Zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Muzycznej i „Mażoretek” prowadzone przez specjalistów z P.S.M.
• Dla dzieci dojeżdżających spoza Kwidzyna możliwość zakwaterowania w internacie P.S.M.
Warunki przyjęcia dzieci do klasy artystycznej:
– Pozytywne weryfikacja związana z badaniami sprawności fizycznej (mażoretki) i zdolności muzycznych.
– Weryfikacja zgodna z ogólnymi warunkami określonymi w Statucie Szkoły
– Kolejność składania wniosków
UCZNIOM KLAS IV OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
1. Zajęcia z pływania, piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej.
2. Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania plastyczne, muzyczne.
3. Zajęcia w Samorządzie Uczniowskim
4. Zajęcia w ramach koła wolontariatu (udział w akcjach charytatywnych)
5. Zajęcia w Kole Przyjaciół Biblioteki
6. Udział w realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych młodzieżowych przy współpracy między innymi z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
7. Koła przedmiotowe
8. Zajęcia wyrównawcze
9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
10. Zajęcia specjalistyczne wynikające z opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym: rewalidacja, logopeda, psycholog, pedagog.
11. Podział na grupy podczas zajęć lekcyjnych z języków obcych i informatyki.

Nasze Atuty:
• wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• przestronne i bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne (sprzęt multimedialny w każdej klasie),
• mało liczne klasy,
• dwie świetlice dla uczniów kl. I-III,
• w każdym budynku stołówka szkolna,
• multimedialne biblioteki szkolne,
• nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna (2 sale gimnastyczne, plac zabaw, aula, 2 boiska typu „ORLIK” zimą lodowisko).

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna