logowanie uczniów i rodziców do idziennika

W przypadku braku loginu/hasła do idziennika proszę napisać e-maila do administratora prośbę o jego przysłanie podając imię, nazwisko i klasę ucznia (nazwisko i imię rodzica):
1. Klasy 1-3 p. A. Arszyńska - aarszynska@sp5.kwidzyn.pl
2. Klasy 4-8 p. B. Cyborowska-Moch - bmoch@sp5.kwidzyn.pl
lub poprzez idziennik z konta rodzica/ucznia.

ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej oraz do oddziału przedszkolnego. Dziecko do naszej szkoły można zapisać codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 w obu budynkach.
Wszelkie zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia.
Sekretariaty szkoły są czynne codziennie w godzinach 8:00-13:00 .
OBIADY W SZKOLE - kliknij
WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE K-WIRUS.

Odbieranie dziecka

Regulamin odbioru dziecka ze świetlicy

1. Rodzice na początku roku szkolnego zapisując dziecko do świetlicy szkolnej wypełniają kartę zgłoszenia, w której deklarują w jaki sposób i przez kogo będzie odbierane dziecko. Każdy z nich zobowiązany jest do pozostawienia wiarygodnego telefonu kontaktowego.
2. W sytuacji, gdy rodzic zmienia zdanie o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy musi poinformować wychowawcę klasy, a przede wszystkim wychowawców świetlicy pisemnie. Musi podpisać upoważnienie do samodzielnego powrotu ucznia do domu.
3. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy nauczyciel próbuje skontaktować się z prawnymi opiekunami dziecka. Po bezskutecznej próbie kontaktu z rodzicami/opiekunami prwnymi o całej sytuacji zawiadamia dyrekcję szkoły.
4. Po upływie 1,5 godzinnych poszukiwań rodziców ucznia fakt ten zgłaszany zostaje na policję, by pomogła w rozwiązaniu tej sytuacji.
5. Dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy do godziny 22.00. Uczniowi, który został nieodebrany organizuje się opiekę w szkole.

Wypadki, urazy.
W sytuacji, gdy uczeń ulegnie w szkole wypadkowi wychowawca świetlicy zaprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej, drugi wychowawca pozostaje z pozostałymi uczniami z grupy świetlicowej. W przypadku nieobecności jednego z wychowawców, nauczyciel obecny w świetlicy zawiadamia o tej sytuacji dyrekcję szkoły.
Podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej wychowawca świetlicy sam udziela doraźnej pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi.
W przypadku, gdy uczeń wymaga przewiezienia do szpitala i nie można skontaktować się z rodzicami ucznia decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje dyrekcja szkoły.

Postępowanie w sytuacji nieobecności jednego z wychowawców.
W sytuacji nieobecności jednego z wychowawców świetlicy (wynikających z różnych przyczyn) dyrekcja szkoły w ramach pomocy koleżeńskiej wyznacza dyżur pozostałym nauczycielom w godzinach największego nasilenia uczniów (w godzinach 12.00-14.00).

dROGI UczniU

NIE MARNUJ CZASU, JUŻ DZIŚ MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PLATFORMY
e-podręczniki
zdalne lekcje
sprawdź swoją wiedzę
Materiały dla klas 4-7 - KLIKNIJ
ÓSMOKLASISTO zajrzyj koniecznie:
1. Informator o egzaminie ósmoklasisty KLIKNIJ
2. Wykonaj zadania: KLIKNIJ

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna