ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego. Serdecznie zapraszamy!

Odbieranie dziecka

Regulamin odbioru dziecka ze świetlicy

1. Rodzice na początku roku szkolnego zapisując dziecko do świetlicy szkolnej wypełniają kartę zgłoszenia, w której deklarują w jaki sposób i przez kogo będzie odbierane dziecko. Każdy z nich zobowiązany jest do pozostawienia wiarygodnego telefonu kontaktowego.
2. W sytuacji, gdy rodzic zmienia zdanie o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy musi poinformować wychowawcę klasy, a przede wszystkim wychowawców świetlicy pisemnie. Musi podpisać upoważnienie do samodzielnego powrotu ucznia do domu.
3. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy nauczyciel próbuje skontaktować się z prawnymi opiekunami dziecka. Po bezskutecznej próbie kontaktu z rodzicami/opiekunami prwnymi o całej sytuacji zawiadamia dyrekcję szkoły.
4. Po upływie 1,5 godzinnych poszukiwań rodziców ucznia fakt ten zgłaszany zostaje na policję, by pomogła w rozwiązaniu tej sytuacji.
5. Dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy do godziny 22.00. Uczniowi, który został nieodebrany organizuje się opiekę w szkole.

Wypadki, urazy.
W sytuacji, gdy uczeń ulegnie w szkole wypadkowi wychowawca świetlicy zaprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej, drugi wychowawca pozostaje z pozostałymi uczniami z grupy świetlicowej. W przypadku nieobecności jednego z wychowawców, nauczyciel obecny w świetlicy zawiadamia o tej sytuacji dyrekcję szkoły.
Podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej wychowawca świetlicy sam udziela doraźnej pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi.
W przypadku, gdy uczeń wymaga przewiezienia do szpitala i nie można skontaktować się z rodzicami ucznia decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje dyrekcja szkoły.

Postępowanie w sytuacji nieobecności jednego z wychowawców.
W sytuacji nieobecności jednego z wychowawców świetlicy (wynikających z różnych przyczyn) dyrekcja szkoły w ramach pomocy koleżeńskiej wyznacza dyżur pozostałym nauczycielom w godzinach największego nasilenia uczniów (w godzinach 12.00-14.00).

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna