Uczniowie lub ich rodzice proszeni są o odbieranie świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-12:00 do dnia 10 lipca.
Sekretariaty szkoły są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Odbieranie dziecka

Regulamin odbioru dziecka ze świetlicy 1. Rodzice na początku roku szkolnego zapisując dziecko do świetlicy szkolnej wypełniają kartę zgłoszenia, w której deklarują w jaki sposób i przez kogo będzie odbierane dziecko. Każdy z nich zobowiązany jest do pozostawienia wiarygodnego telefonu kontaktowego. 2. W sytuacji, gdy rodzic zmienia zdanie o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy musi poinformować wychowawcę klasy, a przede wszystkim wychowawców świetlicy pisemnie. Musi podpisać upoważnienie do samodzielnego powrotu ucznia do domu. 3. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy nauczyciel próbuje skontaktować się z prawnymi opiekunami dziecka. Po bezskutecznej próbie kontaktu z rodzicami/opiekunami prwnymi o całej sytuacji zawiadamia dyrekcję szkoły. 4. Po upływie 1,5 godzinnych poszukiwań rodziców ucznia fakt ten zgłaszany zostaje na policję, by pomogła w rozwiązaniu tej sytuacji. 5. Dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy do godziny 22.00. Uczniowi, który został nieodebrany organizuje się opiekę w szkole. Wypadki, urazy. W sytuacji, gdy uczeń ulegnie w szkole wypadkowi wychowawca świetlicy zaprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej, drugi wychowawca pozostaje z pozostałymi uczniami z grupy świetlicowej. W przypadku nieobecności jednego z wychowawców, nauczyciel obecny w świetlicy zawiadamia o tej sytuacji dyrekcję szkoły. Podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej wychowawca świetlicy sam udziela doraźnej pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi. W przypadku, gdy uczeń wymaga przewiezienia do szpitala i nie można skontaktować się z rodzicami ucznia decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje dyrekcja szkoły. Postępowanie w sytuacji nieobecności jednego z wychowawców. W sytuacji nieobecności jednego z wychowawców świetlicy (wynikających z różnych przyczyn) dyrekcja szkoły w ramach pomocy koleżeńskiej wyznacza dyżur pozostałym nauczycielom w godzinach największego nasilenia uczniów (w godzinach 12.00-14.00).

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna