Odbieranie dziecka

Regulamin odbioru dziecka ze świetlicy
  1. Rodzice /Opiekunowie prawni na początku roku szkolnego zapisując dziecko do świetlicy szkolnej wypełniają kartę zgłoszenia, w której deklarują w jaki sposób i przez kogo będzie odbierane dziecko. Każdy z nich zobowiązany jest do pozostawienia wiarygodnego telefonu kontaktowego.
  2. W sytuacji, gdy rodzic zmienia zdanie o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy musi poinformować wychowawcę klasy, a przede wszystkim wychowawców świetlicy pisemnie. Musi podpisać upoważnienie do samodzielnego powrotu ucznia do domu.
  3. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy nauczyciel próbuje skontaktować się z prawnymi opiekunami dziecka. Po bezskutecznej próbie kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi o całej sytuacji zawiadamia dyrekcję szkoły.
  4. Po upływie 1,5 godzinnych poszukiwań rodziców/opiekunów prawnych  ucznia fakt ten zgłaszany zostaje na policję, by pomogła w rozwiązaniu tej sytuacji.
  5. Dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy do godziny 22.00. Uczniowi, który został nieodebrany organizuje się opiekę w szkole.
Wypadki, urazy

1.W sytuacji, gdy uczeń ulegnie w szkole wypadkowi wychowawca świetlicy zaprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej, drugi wychowawca pozostaje z pozostałymi uczniami z grupy świetlicowej. W przypadku nieobecności jednego z wychowawców, nauczyciel obecny w świetlicy zawiadamia o tej sytuacji dyrekcję szkoły.
2.Podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej wychowawca świetlicy sam udziela doraźnej pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi.
3.W przypadku, gdy uczeń wymaga przewiezienia do szpitala i nie można skontaktować się z rodzicami ucznia decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje dyrekcja szkoły.

Postępowanie w sytuacji nieobecności jednego z wychowawców.

W sytuacji nieobecności jednego z wychowawców świetlicy (wynikających z różnych przyczyn) dyrekcja szkoły w ramach pomocy koleżeńskiej wyznacza dyżur pozostałym nauczycielom w godzinach największego nasilenia uczniów (w godzinach 12.00-14.00).