Świetlica

Świetlica mieści się w budynku przy ul. Hallera 4
Świetlica w roku szkolnym 2020/2021 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 16:00.
Regulamin Świetlicy
 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących z klas I-III.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie wniosku, po pozytywnym jego rozpatrzeniu. Obowiązek wypełnienia u wychowawczyń świetlicy karty zgłoszenia z podaniem danych osobowych dziecka.
 3. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 4. Uczestników świetlicy obowiązuje codzienne zgłaszanie się do wychowawcy (w momencie przyjścia do świetlicy i przed wyjściem do domu).
 5. Dzieci odbierane są wyłącznie przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich na piśmie. Upoważnienie musi zawierać dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, numer i seria dowodu os.), datę oraz czytelny podpis rodzica.
 6. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgodę rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy). Zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy udzielana będzie jedynie w wyjątkowych sytuacjach na pisemny wniosek rodziców, dotyczy tylko dzieci, które ukończyły 7 rok życia. Rodzic/opiekun prawny przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.
 7. Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 8. Uczeń, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych dzieci może być usunięty z listy uczestników świetlicy.
 9. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci (np. pieniądze, komórki, zabawki) świetlica nie bierze odpowiedzialności (rzeczy te można oddać wychowawcom do przechowania).
 10. Za celowo wyrządzone szkody w świetlicy szkolnej odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice /opiekunowie prawni.
 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się według planu pracy świetlicy. Świetlica jest terenem pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej.
 12. Podczas pobytu w świetlicy wychowawcy podejmują wszelkie decyzje odnośnie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 13. Wychowawcy świetlicy mają wpływ na ocenę z zachowania dziecka.
 14. Świetlica ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, rodzicami, pedagogiem oraz pielęgniarką.
  Zasady zachowania w Świetlicy
Świetlik powinien:
 • przestrzegać zasad kulturalnego zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli i kolegów. Używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam,
 • zgłaszać nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzi z sali bez pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym,
 • słuchać uważnie próśb i poleceń nauczyciela - stara się jak najlepiej je wykonać, nie przeszkadza nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie, stara się cicho pracować i bawić,
 • szanować innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywa, nie obraża, nie wyśmiewa, przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się, bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
 • dbać o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie,
 • dbać o estetyczny wygląd sali, nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą i swoją własność,
 • brać aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
 • prowadzić swój zeszyt sprawności, nagród i pochwał na miano "Złotego Świetlika".