logowanie uczniów i rodziców do idziennika

W przypadku braku loginu/hasła do idziennika proszę napisać e-maila do administratora prośbę o jego przysłanie podając imię, nazwisko i klasę ucznia (nazwisko i imię rodzica):
1. Klasy 1-3 p. A. Arszyńska - aarszynska@sp5.kwidzyn.pl
2. Klasy 4-8 p. B. Cyborowska-Moch - bmoch@sp5.kwidzyn.pl
lub poprzez idziennik z konta rodzica/ucznia.

ZAPISY DO szkoły

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się informacje na temat rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej oraz do oddziału przedszkolnego. Dziecko do naszej szkoły można zapisać codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 w obu budynkach.
Wszelkie zajęcia w szkole zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia.
Sekretariaty szkoły są czynne codziennie w godzinach 8:00-13:00 .
OBIADY W SZKOLE - kliknij
WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE K-WIRUS.

Świetlica


Świetlica mieści się w budynku przy ul. Hallera 4

Świetlica w roku szkolnym 2019/2020 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 16:00.

Regulamin Świetlicy


1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących z klas I-III.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie wniosku, po pozytywnym jego rozpatrzeniu. Obowiązek wypełnienia u wychowawczyń świetlicy karty zgłoszenia z podaniem danych osobowych dziecka.
3. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
4. Uczestników świetlicy obowiązuje codzienne zgłaszanie się do wychowawcy (w momencie przyjścia do świetlicy i przed wyjściem do domu).
5. Dzieci odbierane są wyłącznie przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich na piśmie.
Upoważnienie musi zawierać dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, numer i seria dowodu os.), datę oraz czytelny podpis rodzica.
6. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgodę rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy). Zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy udzielana będzie jedynie w wyjątkowych sytuacjach na pisemny wniosek rodziców, dotyczy tylko dzieci, które ukończyły 7 rok życia. Rodzic/opiekun prawny przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.
7. Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
8. Uczeń, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych dzieci może być usunięty z listy uczestników świetlicy.
9. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci (np. pieniądze, komórki, zabawki) świetlica nie bierze odpowiedzialności (rzeczy te można oddać wychowawcom do przechowania).
10. Za celowo wyrządzone szkody w świetlicy szkolnej odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice /opiekunowie prawni.
11. Zajęcia świetlicowe odbywają się według planu pracy świetlicy. Świetlica jest terenem pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej.
12. Podczas pobytu w świetlicy wychowawcy podejmują wszelkie decyzje odnośnie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13. Wychowawcy świetlicy mają wpływ na ocenę z zachowania dziecka.
14. Świetlica ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, rodzicami, pedagogiem oraz pielęgniarką.
Zasady zachowania w Świetlicy

Świetlik powinien:

– przestrzegać zasad kulturalnego zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli i kolegów. Używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam,
– zgłaszać nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzi z sali bez pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym,
– słuchać uważnie próśb i poleceń nauczyciela – stara się jak najlepiej je wykonać, nie przeszkadza nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie, stara się cicho pracować i bawić,
– szanować innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywa, nie obraża, nie wyśmiewa, przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się, bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
– dbać o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie,
– dbać o estetyczny wygląd sali, nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą i swoją własność,
bierać aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
– prowadzić swój zeszyt sprawności, nagród i pochwał na miano „Złotego Świetlika”.

dROGI UczniU

NIE MARNUJ CZASU, JUŻ DZIŚ MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PLATFORMY
e-podręczniki
zdalne lekcje
sprawdź swoją wiedzę
Materiały dla klas 4-7 - KLIKNIJ
ÓSMOKLASISTO zajrzyj koniecznie:
1. Informator o egzaminie ósmoklasisty KLIKNIJ
2. Wykonaj zadania: KLIKNIJ

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP

Poczta szkolna