Regulamin wypożyczania

  1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych szkoły.
  2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.
  3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres obowiązywania danej części podręcznika i należy je zwrócić wychowawcy w ogłoszonym wcześniej terminie.
  4. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w plastikowej okładce.
  5. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany. Bezzwłocznie informować wychowawcę lub p. bibliotekarkę o zagubieniu lub zniszczeniu.
  6. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron, okładki itp.
  7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.
  8. Rodzic odpowiada materialnie za zniszczenie podręcznika przez ucznia, które wybiega poza zwykłe użytkowanie. Rodzic pokrywa koszt podręcznika i przesyłki za zniszczoną czy zagubioną książkę. Odkupuje ją i zwraca do biblioteki szkolnej.
  9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy/do biblioteki szkolnej.
  10. Wypożyczający podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

Poczta szkolna

lekturki spod chmurki

szkoła promująca zdrowie

mleko i owoce w szkole


facebook RADY RODZICÓW

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

BIP/EPUAP

KLIKNIJ
BIP lub EPUAP